Amandla Stenberg for Nylon

Amandla Stenberg for Nylon Magazine It Girl Issue 2015

Styled by Zara Mirkin